wij zijn netwerkers

neuropsychologie neuropsychologie

De neuropsychologie gaat ervan uit, dat leren en gedrag, concentratie en unieke talenten een neurologische oorsprong hebben.

Ze bestudeert de manier waarop sensorische informatieverwerking in het hoofd en  het lichaam verwerkt en gestuurd wordt en met elkaar samenwerkt in patronen en netwerken.

Onder informatieverwerking wordt verstaan wat we zien, horen, ruiken, voelen, ritme en beweging waarnemen. Ook aandacht, concentratie en emoties vallen hieronder. Het gaat hierbij om de bewuste “meetbare” informatieverwerking
Een intelligentie onderzoek en aanverwante testen geven inzicht in de sterke en minder sterke kanten van deze informatieverwerking.

Uit de meest recente literatuur is bekend, dat er veel verschillende intelligenties zijn, die met elkaar samenwerken. De verbale, ruimtelijke, emotionele, sociale, natuurlijke, muzikale, lichamelijke en spirituele intelligentie zijn de bekendste. Al deze intelligenties zijn in iedereen, in meer of mindere mate aanwezig, onze unieke patronen en kunnen aanvullend dienen, om met de eisen, die door de leefomgeving gesteld worden, om te gaan.
Binnen het huidige IQ onderzoek, gerelateerd aan het leren en doen op school, wordt de verbale en ruimtelijke intelligentie in kaart gebracht, vaak in relatie tot aandacht.

Het onderwijs op veel scholen legt helaas de nadruk op de verbale manier van informatieverwerking, met vaak als gevolg dat kinderen, met andere capaciteiten en mogelijkheden tot leren, achterop raken. Deze kinderen komen vaak voor begeleiding op de Regenboog praktijk terecht.

 

Bovenstaande bestuderen en toepassen de afgelopen 16 jaar, betekent voor mijn behandeling, dat wanneer je van het concept unieke informatieverwerkingspatronen uitgaat, er oneindig veel verander mogelijkheden zijn.

Een behandeling heeft dan effect, door in een inefficiënt patroon, een verandering te creëren. Hierdoor kan in leren, gedrag, vaardigheden en emoties weer een efficiënter patroon ontstaan, met als resultaat, dat je wel kunt rekenen of schrijven of je kunt concentreren.

Kinderen en ouders wordt op een creatieve manier bewustzijn gegeven, deze nieuw ontdekte mogelijkheden in te zetten op allerlei gebied, waaronder ook het sociale vlak, zoals vriendjes maken, behulpzaam zijn of juist meer voor jezelf kunnen opkomen. Er wordt over gesproken, bewegingsspel wordt ingezet, getekend en gedramatiseerd. Het gaat over jouw gedrag, inzicht in het gedrag van anderen, de wisselwerking daartussen en de door jezelf bedachte oplossingen toe te kunnen passen

Wanneer er sprake is van gevoeligheid in de sensorische informatieverwerking, is leren omgaan met deze gevoeligheid en de emotionele gevolgen daarvan, een groot onderdeel van de behandeling.

Neuropsychologie wordt gecombineerd met mindfulness. De ontspannen aanwezigheid in het hier en nu, maakt het mogelijk om de onbewuste informatieverwerking van het lichaam, in te kunnen schakelen. Mijn ervaring is, dat veranderingen in gedag en de ontwikkeling van leervaardigheden, plezieriger en sneller gaan.